Bảo trì hệ thống ngày 11 tháng 6

 

Tình trạng lấy chiết khấu 1688 load chậm . Để khác phục sự có sẽ bảo trì thay đổi đường truyền mã hóa 

Thời gian bảo trì vào lúc 11/06/2019 01:00:00 。 

Dự kiến thời gian bảo trì 30 phút . Trong thời gian bảo trì hệ thống không thể truy cập 

Xin lỗi vì sự bất tiện này